fremdriftslinje 0%

Velkommen til Den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU)

Statens vegvesen og de offentlige samferdselsvirksomhetene gjennomfører årlig en undersøkelse om befolkningens transportvaner. Resultatene benyttes til å planlegge fremtidens nasjonale transportsystem, for alle trafikantgrupper.

Du er tilfeldig trukket ut fra Folkeregisteret til å delta. Undersøkelsen tar ca. 15 minutter og det er Opinion i samarbeid med Norstat som registrerer dine svar. Vi ber deg svare så raskt som mulig, helst i løpet av en dag eller to etter at du har mottatt dette brevet.

For å starte undersøkelsen vennligst fyll inn passordet du fikk tilsendt i brevet fra Opinion.

Velkommen til Den nasjonale reisevaneundersøkinga (RVU)

Statens vegvesen og dei offentlege samferdselsverksemdene gjennomfører årleg ei undersøking om transportvanane til befolkninga. Resultata blir nytta til å planleggje det nasjonale transportsystemet i framtida, for alle trafikantgrupper.

Du er tilfeldig trekt ut frå Folkeregisteret til å delta. Undersøkinga tek ca. 15 minutt, og det er Opinion i samarbeid med Norstat som registrerer svara dine. Vi ber deg svare så raskt som mogleg, helst i løpet av ein dag eller to etter at du har fått dette brevet.

For å starte undersøkinga ver vennleg og fyll inn passordet som blei sendt til deg i brevet du fekk frå Opinion.

Start undersøkelsen! | Start undersøkinga!

Hvilken målform ønsker du på undersøkelsen?